Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Człuchów

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Zawada

Piotr Zawada

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 150, przynależność: KW Człuchowskie Forum Samorządowe

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skrutacyjna doraźna Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Komisja Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Komisja Spraw Społecznych stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 13:14:34 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:00:03 za przyjęciem uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:45:11 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:52:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 15:00:51 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 13:48:47 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:36:15 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:23:55 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:32:34 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:36:20 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:39:12 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Projektu Założeń do Planu Zapotrzebowania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" na lata 2018 -2032; II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:42:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:44:45 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:52:42 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Miejskiej Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:55:18 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:46:35 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:19:09 za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:21:10 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:23:06 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice" III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:26:32 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:28:52 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:30:29 za przyjęciem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:32:23 za przyjęceim uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:35:52 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:39:42 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:41:09 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:42:56 za przyjęciem uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:44:30 za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:45:47 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:46:49 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:47:51 za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:54:26 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 15:12:27 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:49:32 za przyjęciem uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Związku Miast Polskich III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:23:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:25:02 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:26:07 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:27:41 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:28:40 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:29:43 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Państwa Kazimierza i Haliny Chudych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:31:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:33:00 za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:34:09 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:35:53 za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:59:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt IIISA/Gd 735/18 IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:44:04 w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:32:55 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:33:42 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:40:01 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Związku Gmin Pomorskich V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:40:57 za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:41:47 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:43:06 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:44:22 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:50:13 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:51:41 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:53:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV.101.2015 r. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:48:58 za przyjęceim uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:52:00 za przyjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:54:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:55:34 za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:57:42 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:59:06 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmujący Jezioro Miejskie w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:00:57 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy al. Jana Pawła, ul. Kasztanowej i al. Wojska Polskiego w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:02:05 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:03:31 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:04:59 za przyjęciem uchwały ) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:06:22 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-16 15:04:41 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 VII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 14:46:59 Głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta wotum zaufania. VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 15:01:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 15:33:56 Głosowanie nad uchwalą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:23:45 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:25:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:26:57 za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:28:00 za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:29:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/58/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” w Olsztynie IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:30:27 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:31:47 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Człuchowa uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:33:03 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:34:58 za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 14:43:31 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 dla Gminy Miejskiej Człuchów za lata 2017-2018 XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:24:06 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:25:28 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:26:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:27:27 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:29:04 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:31:07 za przyjęciem uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:33:07 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.310.2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:37:40 za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 14:05:03 za przyjęciem zmiany porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:34:53 za przyjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 15:14:08 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:16:26 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:17:55 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:20:07 za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:21:17 za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:22:16 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:23:29 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach gminy XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:24:36 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:28:04 za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 września 2019r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 14:29:02 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-10-10 13:06:16 za wycofaniem uchwały sprawie zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej XII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:39:57 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:40:55 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:41:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekeacji w Człuchowie na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:44:07 za przyjęciem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:50:55 za przyjęciem uchwały w sprawie nagród specjalnych Burmistrza z autopoprawkami XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:52:48 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:54:26 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.250.2018 z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowosci pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla publicznych i niepubliczych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu teryrorialnego XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:56:21 za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej z autoporawkami XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:56:55 za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:01:04 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z autopoprawką XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:01:58 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:04:45 za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:03:48 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:05:42 za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:06:31 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkuja mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:14:27 za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:07:26 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:40:24 za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:41:36 za przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.112.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:43:35 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.113.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:44:36 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.114.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 lstopada 2019r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:47:56 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej jeżeli własciciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:48:56 za przyjeciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:49:32 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomosci na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zmieszkują mieszkańcy a powstaja odpady komunalne XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:53:06 za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:24:42 za przyjęciem uchwały w sprawie jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:26:32 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:27:57 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:29:06 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów na przebudowę drogi gminnej 23640G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:30:13 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania DK nr 22do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:31:48 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:33:47 za przyjęciem uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpdów komunalnych ponoszonych przez włascicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:34:38 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:35:29 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:38:18 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:39:18 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:52:37 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 15:49:17 za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:49:43 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:51:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:53:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właciciel nieruchomosci nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.135.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:17:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:18:21 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:21:02 za przyjęciem uchwały w sprawie przystapienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:21:55 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku energetycznego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:23:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:24:13 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:25:30 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV.132.2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową scieżki pieszo-rowerowej XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:26:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:29:42 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z autopoprawką XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:31:01 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:32:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:05:11 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości : gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:08:58 za przyjęciem uchwały w sprawie "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:43:58 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:54:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:15:02 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:20:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:37:13 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:38:05 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:40:23 za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:44:32 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:47:32 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania wyróznienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:49:04 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:50:01 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:50:58 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:10:20 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 06.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. zachowania terenu zieleni rekreacyjnej na działkach nr 841/2, 841/1 położonych w Człuchowie, przy ul. Bema. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:12:46 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 09.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. likwidacji terenu zieleni urządzonej na działce nr 13/4 położonej w Człuchowie, pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Jeziornej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:13:48 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 09.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. likwidacji terenu zieleni urządzonej ( podział na 5 działek budowlanych) na działkach nr 14/10, 14/11 położonych w Człuchowie, pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Jeziornej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:14:47 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 10.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. dopuszczenia zabudowy wielorodzinnej na działkach nr: 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7 położonych w Człuchowie, przy ul. Wołodyjowskiego. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:15:31 w sprawie stwierdzenia, iż przedłożony do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie nie narusza ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów”, uchwalonej uchwałą Nr LIII/306/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:16:51 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego,. ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:51:53 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.156.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:06:48 za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:19:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:20:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:22:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.111.2019r Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r w sprawie opłaty targowej XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:23:03 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej i Al. Wojska Polskiego w Człuchowie XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:24:49 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta Człuchowa" XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:25:36 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Człuchowa XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:26:50 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2020/2021 XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:20:27 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-07-10 09:02:49 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy alei Jana Pawła II, ulicy Kasztanowej i alei Wojska Polskiego XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-07-10 09:05:27 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2020 rok XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:09:58 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:10:38 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:11:16 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2027 XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:12:00 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021 XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:12:42 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:13:23 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:14:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:16:05 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:16:46 za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:39:23 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 13:02:35 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:17:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:18:19 za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu dla osób określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-02-22 14:01:36 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-02-22 14:07:44 za przyjęciem uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:28:32 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:29:19 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:29:58 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt" XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:30:43 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:08:13 za przyjęciem zmian w porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 13:39:11 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:03:15 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:35:10 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:53:49 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:55:09 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:55:51 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2024 XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:56:28 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:57:01 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Człuchowie XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:57:38 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:16:16 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:16:54 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:17:36 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:18:23 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze roku budżetowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:19:00 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:19:44 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030" XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:20:30 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.224.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozżonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:21:11 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:21:48 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:22:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:23:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2021/2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:23:38 za przyjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:24:50 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:26:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:37:57 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:38:41 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:39:26 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.267.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:40:02 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:40:39 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:43:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:41:19 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:42:19 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:23:53 za przyjęciem zmian w porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 przeciw
2021-10-25 14:13:38 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok z poprawką XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:14:43 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:15:18 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:16:04 za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:16:48 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:17:54 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:18:40 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:19:18 za przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:19:54 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:20:36 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok" XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:21:20 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:22:12 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:22:56 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:12:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:13:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:13:49 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:14:55 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:15:54 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:17:00 za przyjęciem uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:17:36 za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:18:29 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:19:22 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:20:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX.219.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania statutu XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:33:14 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:36:13 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:32:05 za przyjęciem wniosku o zmianę kwoty wynagrodzenia Burmistrza , podniesienie wynagrodzenia na poziomie 85 procent górnego pułapu wynagrodzenia XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 przeciw
2021-11-22 14:34:52 za wnioskiem o odrzucenie zaproponowanych podwyżek diet dla radnych XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 przeciw
2021-12-13 13:07:44 za wprowadzeniem do porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Człuchowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.298.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z 22 listopada 2021r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:08:46 za przyjęciem porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Człuchowie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:09:40 za przyjęciem protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Człuchowie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:36:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2022 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:37:55 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:38:47 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:39:33 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w Człuchowie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:40:11 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Rataja w Człuchowie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:41:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.281.2021 Rady miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:42:15 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:44:32 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:45:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.298.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:53:17 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 14:10:18 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok z autopoprawkami XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:43:59 za przyjęciem autopoprawki do uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:05:53 za wprowadzeniem do porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2024" XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:08:24 za przyjęciem porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:09:08 za przyjęciem protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:40:37 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:47:08 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:48:23 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:49:26 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:50:53 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII.153.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:51:57 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencje 2016-2019,2020-2023 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:52:54 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Gminą Człuchów w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:53:46 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.261.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:54:40 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2023 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:58:56 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2023 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:59:46 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 15:00:57 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2024" XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:15:08 za wprowadzeniem do porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:19:22 za przyjęciem porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:21:33 za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Człuchowie XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:22:19 za przyjęciem protokołu z XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Człuchowie XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:56:11 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 13:51:38 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 13:54:59 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r. XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:05:46 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:06:26 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022r. XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:07:05 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2022r. XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:07:49 za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX.336.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 marca 2022r w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:08:45 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.337.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:09:25 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Towarowej w Człuchowie XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:10:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:10:52 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:11:30 za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:03:12 za wprowadzeniem do prządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:04:08 za przyjęciem porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:05:02 za przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Człuchowie XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:08:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:18:08 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:20:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2021 rok XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:24:58 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:26:41 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad budżetu obywatelskiego XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:28:57 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030" XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:29:43 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2022/2033 XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:30:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:02:21 w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:04:10 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:39:45 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:43:18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:44:24 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Pomorze" XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:46:42 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2030 XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:47:45 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:48:46 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:49:52 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:51:39 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:52:48 w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-28 14:09:44 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-28 14:23:02 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-10-17 14:20:11 w sprawie przyjęcia porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej XLV sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-10-17 14:21:27 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej XLV sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-10-17 14:22:46 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej XLV sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:05:11 za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:06:25 za przyjęciem porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej wraz z wprowadzoną zmianą XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:10:33 za przyjęciem protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:16:14 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:19:15 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:20:48 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:21:58 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.58.2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia "Polskie Zamki Gotyckie" w Olsztynie XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:22:58 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:24:01 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:39:50 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wraz z przyjętą zmianą XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:41:44 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:43:59 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:45:53 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi z dnia 26 października 2022r. na uchwałę nr XLII.353.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 8 sierpnia 2022r. poz.3047 ) wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:47:44 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:37:22 za przyjęciem zmiany paragrafu 3 uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:05:50 za przyjęciem porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:07:14 za przyjęciem protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:09:13 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Kaniów na Ukrainie XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:17:00 za przyjęciem autopoprawki polegającej na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 142.954,71 złotych w 2023r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:17:58 za przyjęciem autopoprawki polegającej na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 700 000,00 w 2024 roku pomiędzy przedsięwzięciami: przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem na budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:19:46 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 z wprowadzonymi autopoprawkami XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:49:15 za przyjęciem autopoprawki polegającej na wyjęciu środków w kwocie 142 954,71 zł pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poza budżet na 2023 rok XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:50:04 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok z wprowadzonymi autopoprawkami XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 14:01:57 za przyjęciem porządku obrad L sesji Rady Miejskiej L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 14:05:36 za przyjęciem protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Człuchowie L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 14:06:49 za przyjęciem protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Człuchowie L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:02:23 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:03:55 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:05:28 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.29.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:06:21 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawanych pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:07:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:08:14 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:08:57 za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Klubie Seniora L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:10:08 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi z dnia 9 stycznia 2023r. na uchwałę nr XLII.353.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 sierpnia 2022r. poz. 3047) wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:11:34 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026 L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:12:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.362.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 września 2022r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:13:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.363.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 września 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:16:56 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.315.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz warunków i trybu ich składania za pomocą komunikacji elektronicznej L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:14:18 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.134.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych od właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:15:06 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:17:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:18:35 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:19:09 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Towarowej w Człuchowie L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:16:00 za wykreśleniem z porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej pkt.6g : projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Towarową w Człuchowie LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:16:51 za przyjęciem porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:17:51 za przyjęciem protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:43:21 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:44:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:45:33 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:46:35 za przyjęciem uchwały w sprawie "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok" LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:47:29 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2023 roku LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:48:34 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego od ul. Koszalińskiej do drogi krajowej nr 22 w Człuchowie LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 12:03:58 za przyjęciem porządku obrad LII sesji Rady Miejskiej LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 12:05:40 za przyjęciem protokołu z obrad LI sesji Rady Miejskiej LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 13:23:58 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 14:16:56 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 14:19:12 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:04:02 za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:05:44 za przyjęciem porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:06:47 za przyjęciem protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:45:00 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:45:41 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:46:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:47:04 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Towarową w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:47:42 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Traugutta w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:48:22 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:49:08 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie prawa własności gruntu z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na potrzeby poszerzenia drogi publicznej alei Wojska Polskiego LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:50:39 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/360/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 9 września 2010 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Człuchowa LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:51:34 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L.416.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:52:15 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:53:36 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI.423.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2023" LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:54:27 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:56:19 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-07-05 15:06:13 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-07-05 15:08:11 za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-08-04 09:06:04 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-08-04 09:08:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:02:56 za przyjęciem protokołu z obrad LIII sesji Rady Miejskiej LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:03:36 za przyjęciem protokołu z obrad LIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:04:09 za przyjęciem protokołu z obrad LV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:48:27 za przyjęciem uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:49:56 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:50:40 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:51:32 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2521G- etap I LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:52:11 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:52:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:54:23 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.293.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-09-29 12:01:46 za przyjęciem porządku obrad LVI sesji Rady Miejskiej LVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 13:11:50 za przyjęciem porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 13:13:00 za przyjęciem protokołu z obrad LVI sesji Rady Miejskiej LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 13:37:39 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 13:40:36 za powołaniem komisji skrutacyjnej w zaproponowanym składzie LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 13:55:14 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 14:03:09 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 14:04:02 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 14:07:07 za przyjęciem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 14:09:55 za przyjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-10-30 14:10:53 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami LVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-11-20 15:01:12 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-11-20 15:02:14 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-11-20 15:02:57 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-11-20 15:03:43 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala w Człuchowie LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-11-20 15:05:02 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Miejską Człuchów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 12:06:27 za wykreśleniem z porządku obrad punktu 6i - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Miejską Człuchów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa- KZN Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 12:08:15 za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII.464.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Miejską Człuchów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 12:09:04 za prowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.249.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 12:09:59 za przyjęciem porządku obrad LIX sesji Rady Miejskiej wraz z wprowadzonymi zmianami LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 12:10:59 za przyjęciem protokołu z obrad LVII sesji Rady Miejskiej LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 12:11:34 za przyjęciem protokołu z obrad LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 12:20:00 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2024-2035 LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:00:15 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:18:50 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:20:03 za przyjęciem uchwały w sprawie usług opiekuńczych LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:20:35 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:21:25 za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:22:13 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:22:45 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:23:46 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:24:20 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę chodnika na ul. Traugutta w Człuchowie LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:26:14 za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII.464.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Miejską Człuchów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 13:27:18 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.249.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-12-11 12:07:17 za zdjęciem z porządku obrad pkt.6j projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nr 3/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r. LIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-01-15 14:02:08 w sprawie przyjęcia porządku obrad LX sesji Rady Miejskiej LX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-01-15 14:03:18 w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023r. LX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-01-15 14:05:55 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok LX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-01-15 14:07:09 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok LX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-01-15 14:08:29 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX.469.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie określenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w Szkole i w domu" na lata 2024-2028 LX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-01-15 14:09:14 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX.468.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie usług opiekuńczych LX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-01-15 14:10:09 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2024 rok LX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-01-15 14:12:12 a przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Człuchowie na 2024 rok LX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-02-12 14:29:15 za przyjęciem porządku obrad LXI sesji Rady Miejskiej LXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-02-12 14:30:16 za przyjęciem protokołu z obrad LX sesji Rady Miejskiej z dnia 15 stycznia 2024r. LXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-02-12 14:41:32 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pana Wojciecha Chudy z dnia 16 stycznia 2024r wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę LXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-02-12 14:42:40 za przyjęciem uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przy ul. Lawendowej w Człuchowie przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN-Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku LXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-02-12 14:43:53 za przyjęciem uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane LXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-02-12 14:44:43 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX.468.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023r w sprawie usług opiekuńczych LXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-02-12 14:46:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie LXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:02:20 za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:03:09 za przyjęciem porządku obrad LXII sesji Rady Miejskiej LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:03:49 za przyjęciem protokołu z obrad LXI sesji Rady Miejskiej LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:38:54 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:40:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2024-2035 LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:41:51 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030 LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:44:08 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2024 roku LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:45:18 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024" LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:46:26 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV.372.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 października 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Człuchowie LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-03-25 13:48:07 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej LXII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:10:16 za przyjęciem porządku obrad LXIII sesji Rady Miejskiej LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:11:25 za przyjęciem protokołu z obrad LXII sesji Rady Miejskiej LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:24:14 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:48:54 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:51:10 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:54:24 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:55:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2024-2035 LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:56:09 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2024 roku LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 13:00:31 za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 13:07:13 za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 12:09:24 za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2024-04-15 13:11:07 za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia " Zasłużony dla miasta Człuchowa" LXIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za