Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Człuchów

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Treszczyński

Henryk Treszczyński

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 48, przynależność: , klub: KWW

Status: powołany - 15.01.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Społecznych stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
7 sytuacja obwodu wyborczego nr 12 interpelacja 2020-01-15 2020-01-28

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-01-15 14:49:43 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:51:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:53:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właciciel nieruchomosci nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.135.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:17:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:18:21 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:21:02 za przyjęciem uchwały w sprawie przystapienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:21:55 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku energetycznego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:23:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:24:13 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:25:30 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV.132.2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową scieżki pieszo-rowerowej XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:26:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:29:42 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z autopoprawką XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:31:01 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:32:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:05:11 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości : gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:08:58 za przyjęciem uchwały w sprawie "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:43:58 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:54:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:15:02 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:20:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:37:13 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:38:05 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:40:23 za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:44:32 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:47:32 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania wyróznienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:49:04 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:50:01 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:50:58 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:10:20 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 06.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. zachowania terenu zieleni rekreacyjnej na działkach nr 841/2, 841/1 położonych w Człuchowie, przy ul. Bema. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:12:46 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 09.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. likwidacji terenu zieleni urządzonej na działce nr 13/4 położonej w Człuchowie, pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Jeziornej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:13:48 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 09.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. likwidacji terenu zieleni urządzonej ( podział na 5 działek budowlanych) na działkach nr 14/10, 14/11 położonych w Człuchowie, pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Jeziornej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:14:47 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 10.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. dopuszczenia zabudowy wielorodzinnej na działkach nr: 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7 położonych w Człuchowie, przy ul. Wołodyjowskiego. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:15:31 w sprawie stwierdzenia, iż przedłożony do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie nie narusza ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów”, uchwalonej uchwałą Nr LIII/306/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:16:51 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego,. ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:51:53 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.156.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:06:48 za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:16:39 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Człuchów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na rzecz tego Zakładu XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:19:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:20:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:22:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.111.2019r Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r w sprawie opłaty targowej XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:23:03 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej i Al. Wojska Polskiego w Człuchowie XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:24:49 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta Człuchowa" XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:25:36 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Człuchowa XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:26:50 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2020/2021 XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:20:27 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-07-10 09:02:49 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy alei Jana Pawła II, ulicy Kasztanowej i alei Wojska Polskiego XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-07-10 09:05:27 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2020 rok XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-11-23 15:03:42 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.194.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIV sesja (nadzwyczajna)Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-11-23 15:05:25 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" XXIV sesja (nadzwyczajna)Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:09:58 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:10:38 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:11:16 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2027 XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:12:00 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021 XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:12:42 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:13:23 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:14:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:16:05 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:16:46 za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:39:23 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 13:02:35 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:17:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:18:19 za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu dla osób określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-01-04 15:37:20 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-01-04 15:56:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 listopada 2020r. sygn. akt II SA Gd 694/19 XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-02-22 14:01:36 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-02-22 14:07:44 za przyjęciem uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:28:32 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:29:19 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:29:58 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt" XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:30:43 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:08:13 za przyjęciem zmian w porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 13:39:11 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:03:15 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:35:10 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:53:49 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:55:09 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:55:51 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2024 XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:56:28 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:57:01 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Człuchowie XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:57:38 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:16:16 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:16:54 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:17:36 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:18:23 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze roku budżetowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:19:00 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:19:44 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030" XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:20:30 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.224.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozżonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:21:11 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:21:48 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:22:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:23:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2021/2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:23:38 za przyjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:24:50 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:26:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-07-05 08:06:23 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną przez p. Kazimierza Cieplińskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2021r. sygn.akt II SA/Gd 358/20 XXXII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:37:57 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:38:41 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:39:26 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.267.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:40:02 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:40:39 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:43:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:41:19 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:42:19 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-09-17 09:23:53 za przyjęciem zmian w porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej XXXIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 przeciw
2021-10-25 14:13:38 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok z poprawką XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:14:43 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:15:18 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:16:04 za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:16:48 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:17:54 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:18:40 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:19:18 za przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:19:54 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:20:36 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok" XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:21:20 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:22:12 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-10-25 14:22:56 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku XXXIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:03:37 za przyjęciem porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Człuchowie z zaproponowanymi zmianami XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:05:16 za przyjęciem protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:12:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:13:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:13:49 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:14:55 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:15:54 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:17:00 za przyjęciem uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:17:36 za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:18:29 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:19:22 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:20:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX.219.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania statutu XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:33:14 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:36:13 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:02:18 za wprowadzeniem do porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Człuchowie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:03:05 za wprowadzeniem do porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-11-22 14:32:05 za przyjęciem wniosku o zmianę kwoty wynagrodzenia Burmistrza , podniesienie wynagrodzenia na poziomie 85 procent górnego pułapu wynagrodzenia XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 przeciw
2021-11-22 14:34:52 za wnioskiem o odrzucenie zaproponowanych podwyżek diet dla radnych XXXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 przeciw
2021-12-13 13:07:44 za wprowadzeniem do porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Człuchowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.298.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z 22 listopada 2021r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:08:46 za przyjęciem porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Człuchowie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:09:40 za przyjęciem protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Człuchowie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:36:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2022 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:37:55 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:38:47 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:39:33 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w Człuchowie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:40:11 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Rataja w Człuchowie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:41:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.281.2021 Rady miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:42:15 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:44:32 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:45:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.298.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:53:17 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 14:10:18 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok z autopoprawkami XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-12-13 13:43:59 za przyjęciem autopoprawki do uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:11:45 za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV.310.2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:13:16 za przyjęciem porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:14:00 za przyjęciem protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2021r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:15:35 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska związanych z gospodarką odpadami XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:16:26 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:17:59 za przyjęciem uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:18:58 za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami powstającymi na tych nieruchomościach XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:19:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2022 rok XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:20:40 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2022 rok XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:21:15 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-01-24 14:22:27 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV.310.2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów XXXVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:05:53 za wprowadzeniem do porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2024" XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:08:24 za przyjęciem porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:09:08 za przyjęciem protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:40:37 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:47:08 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:48:23 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:49:26 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:50:53 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII.153.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:51:57 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencje 2016-2019,2020-2023 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:52:54 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Gminą Człuchów w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:53:46 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.261.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:54:40 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2023 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:58:56 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2023 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 14:59:46 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-14 15:00:57 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2024" XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-31 08:37:09 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XXXIX sesja (nadzwyczajna ) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-31 08:38:08 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XXXIX sesja (nadzwyczajna ) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-31 08:38:44 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej XXXIX sesja (nadzwyczajna ) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-31 08:39:36 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia XXXIX sesja (nadzwyczajna ) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-03-31 08:40:37 za przyjęciem uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej XXXIX sesja (nadzwyczajna ) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:15:08 za wprowadzeniem do porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:19:22 za przyjęciem porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:21:33 za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Człuchowie XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:22:19 za przyjęciem protokołu z XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Człuchowie XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 12:56:11 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 13:51:38 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 13:54:59 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r. XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:05:46 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:06:26 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022r. XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:07:05 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2022r. XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:07:49 za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX.336.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 marca 2022r w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:08:45 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.337.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:09:25 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Towarowej w Człuchowie XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:10:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:10:52 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-04-26 14:11:30 za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:03:12 za wprowadzeniem do prządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:04:08 za przyjęciem porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:05:02 za przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Człuchowie XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:08:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:18:08 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 09:20:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2021 rok XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:24:58 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:26:41 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad budżetu obywatelskiego XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:28:57 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030" XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:29:43 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2022/2033 XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-06-30 10:30:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów XLII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:02:21 w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:04:10 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:39:45 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:43:18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:44:24 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Pomorze" XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:46:42 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2030 XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:47:45 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:48:46 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:49:52 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:51:39 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-12 14:52:48 w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XLIII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-28 14:09:44 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-09-28 14:23:02 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-10-17 14:20:11 w sprawie przyjęcia porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej XLV sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-10-17 14:21:27 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej XLV sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-10-17 14:22:46 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej XLV sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:05:11 za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:06:25 za przyjęciem porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej wraz z wprowadzoną zmianą XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:10:33 za przyjęciem protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:16:14 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:19:15 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:20:48 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:21:58 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.58.2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia "Polskie Zamki Gotyckie" w Olsztynie XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:22:58 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:24:01 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:39:50 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wraz z przyjętą zmianą XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:41:44 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:43:59 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:45:53 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi z dnia 26 października 2022r. na uchwałę nr XLII.353.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 8 sierpnia 2022r. poz.3047 ) wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:47:44 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-11-14 14:37:22 za przyjęciem zmiany paragrafu 3 uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XLVI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:05:50 za przyjęciem porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:07:14 za przyjęciem protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:09:13 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Kaniów na Ukrainie XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:17:00 za przyjęciem autopoprawki polegającej na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 142.954,71 złotych w 2023r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:17:58 za przyjęciem autopoprawki polegającej na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 700 000,00 w 2024 roku pomiędzy przedsięwzięciami: przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem na budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:19:46 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 z wprowadzonymi autopoprawkami XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:49:15 za przyjęciem autopoprawki polegającej na wyjęciu środków w kwocie 142 954,71 zł pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poza budżet na 2023 rok XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2022-12-12 12:50:04 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok z wprowadzonymi autopoprawkami XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 14:01:57 za przyjęciem porządku obrad L sesji Rady Miejskiej L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 14:05:36 za przyjęciem protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Człuchowie L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 14:06:49 za przyjęciem protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Człuchowie L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:02:23 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:03:55 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:05:28 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.29.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:06:21 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawanych pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:07:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:08:14 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:08:57 za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Klubie Seniora L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:10:08 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi z dnia 9 stycznia 2023r. na uchwałę nr XLII.353.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 sierpnia 2022r. poz. 3047) wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:11:34 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026 L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:12:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.362.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 września 2022r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:13:08 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.363.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 września 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:16:56 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.315.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz warunków i trybu ich składania za pomocą komunikacji elektronicznej L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:14:18 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.134.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych od właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:15:06 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:17:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:18:35 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-02-06 15:19:09 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Towarowej w Człuchowie L sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:16:00 za wykreśleniem z porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej pkt.6g : projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Towarową w Człuchowie LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:16:51 za przyjęciem porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:17:51 za przyjęciem protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:43:21 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:44:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:45:33 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:46:35 za przyjęciem uchwały w sprawie "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok" LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:47:29 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2023 roku LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-03-20 14:48:34 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego od ul. Koszalińskiej do drogi krajowej nr 22 w Człuchowie LI sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 12:03:58 za przyjęciem porządku obrad LII sesji Rady Miejskiej LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 12:05:40 za przyjęciem protokołu z obrad LI sesji Rady Miejskiej LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 13:23:58 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 14:16:56 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-04-19 14:19:12 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:04:02 za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:05:44 za przyjęciem porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:06:47 za przyjęciem protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:45:00 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:45:41 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:46:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:47:04 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Towarową w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:47:42 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Traugutta w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:48:22 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:49:08 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie prawa własności gruntu z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na potrzeby poszerzenia drogi publicznej alei Wojska Polskiego LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:50:39 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/360/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 9 września 2010 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Człuchowa LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:51:34 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L.416.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:52:15 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:53:36 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI.423.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2023" LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:54:27 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-06-14 13:56:19 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Człuchowie LIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2023-07-05 15:06:13 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-07-05 15:08:11 za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-08-04 09:06:04 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok LV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za
2023-08-04 09:08:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032 LV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 za