Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Człuchów

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zbigniew Jan Kolter

Zbigniew Jan Kolter

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 93, przynależność: KWW Józefowska, klub: Klub Radnych KAŻDY JEST WAŻNY

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 13:14:34 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:00:03 za przyjęciem uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:45:11 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:52:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 15:00:51 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 wstrzymał się
2018-11-21 13:48:47 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:36:15 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:23:55 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:32:34 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:36:20 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:39:12 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Projektu Założeń do Planu Zapotrzebowania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" na lata 2018 -2032; II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:42:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:44:45 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:52:42 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Miejskiej Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:55:18 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:46:35 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:19:09 za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:21:10 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:23:06 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice" III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:26:32 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:28:52 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:30:29 za przyjęciem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:32:23 za przyjęceim uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:35:52 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:39:42 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:41:09 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:42:56 za przyjęciem uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:44:30 za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:45:47 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:46:49 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:47:51 za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:54:26 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 15:12:27 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:49:32 za przyjęciem uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Związku Miast Polskich III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:23:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:25:02 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:26:07 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:27:41 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:28:40 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:29:43 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Państwa Kazimierza i Haliny Chudych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:31:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:33:00 za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:34:09 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:35:53 za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:59:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt IIISA/Gd 735/18 IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 wstrzymał się
2019-02-07 14:44:04 w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 przeciw
2019-03-25 14:32:55 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:33:42 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:40:01 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Związku Gmin Pomorskich V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:40:57 za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:41:47 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:43:06 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:44:22 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:50:13 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:51:41 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:53:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV.101.2015 r. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:48:58 za przyjęceim uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:52:00 za przyjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:54:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:55:34 za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:57:42 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:59:06 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmujący Jezioro Miejskie w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:00:57 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy al. Jana Pawła, ul. Kasztanowej i al. Wojska Polskiego w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:02:05 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:03:31 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:04:59 za przyjęciem uchwały ) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:06:22 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-16 15:04:41 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 VII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 14:46:59 Głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta wotum zaufania. VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 15:01:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 15:33:56 Głosowanie nad uchwalą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:23:45 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:25:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:26:57 za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:28:00 za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:29:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/58/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” w Olsztynie IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:30:27 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:31:47 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Człuchowa uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:33:03 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:34:58 za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 14:43:31 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 dla Gminy Miejskiej Człuchów za lata 2017-2018 XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:24:06 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:25:28 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:26:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:27:27 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:29:04 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:31:07 za przyjęciem uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:33:07 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.310.2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:37:40 za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 14:05:03 za przyjęciem zmiany porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za