Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Treszczyński

Henryk Treszczyński

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 48, przynależność: , klub: KWW

Status: powołany - 15.01.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Społecznych stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
7 sytuacja obwodu wyborczego nr 12 interpelacja 2020-01-15 2020-01-28
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-01-15 14:49:43 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:51:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:53:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właciciel nieruchomosci nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.135.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:17:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:18:21 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:21:02 za przyjęciem uchwały w sprawie przystapienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:21:55 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku energetycznego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:23:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:24:13 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:25:30 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV.132.2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową scieżki pieszo-rowerowej XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:26:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:29:42 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z autopoprawką XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:31:01 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:32:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:05:11 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości : gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:08:58 za przyjęciem uchwały w sprawie "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:43:58 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:54:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:15:02 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:20:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:37:13 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:38:05 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:40:23 za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:44:32 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:47:32 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania wyróznienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:49:04 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:50:01 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:50:58 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:10:20 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 06.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. zachowania terenu zieleni rekreacyjnej na działkach nr 841/2, 841/1 położonych w Człuchowie, przy ul. Bema. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:12:46 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 09.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. likwidacji terenu zieleni urządzonej na działce nr 13/4 położonej w Człuchowie, pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Jeziornej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:13:48 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 09.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. likwidacji terenu zieleni urządzonej ( podział na 5 działek budowlanych) na działkach nr 14/10, 14/11 położonych w Człuchowie, pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Jeziornej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:14:47 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 10.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. dopuszczenia zabudowy wielorodzinnej na działkach nr: 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7 położonych w Człuchowie, przy ul. Wołodyjowskiego. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:15:31 w sprawie stwierdzenia, iż przedłożony do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie nie narusza ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów”, uchwalonej uchwałą Nr LIII/306/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:16:51 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego,. ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:51:53 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.156.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:06:48 za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:16:39 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Człuchów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na rzecz tego Zakładu XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:19:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:20:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:22:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.111.2019r Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r w sprawie opłaty targowej XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:23:03 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej i Al. Wojska Polskiego w Człuchowie XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:24:49 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta Człuchowa" XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:25:36 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Człuchowa XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:26:50 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2020/2021 XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-06-19 12:20:27 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-07-10 09:02:49 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy alei Jana Pawła II, ulicy Kasztanowej i alei Wojska Polskiego XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-07-10 09:05:27 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2020 rok XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-11-23 15:03:42 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.194.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIV sesja (nadzwyczajna)Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-11-23 15:05:25 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" XXIV sesja (nadzwyczajna)Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:09:58 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:10:38 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:11:16 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2027 XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:12:00 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021 XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:12:42 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:13:23 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:14:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:16:05 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:16:46 za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:39:23 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 13:02:35 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:17:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:18:19 za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu dla osób określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-01-04 15:37:20 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-01-04 15:56:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 listopada 2020r. sygn. akt II SA Gd 694/19 XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-02-22 14:01:36 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-02-22 14:07:44 za przyjęciem uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:28:32 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:29:19 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:29:58 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt" XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:30:43 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:08:13 za przyjęciem zmian w porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 13:39:11 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:03:15 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:35:10 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:53:49 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:55:09 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:55:51 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2024 XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:56:28 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:57:01 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Człuchowie XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:57:38 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:16:16 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:16:54 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:17:36 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:18:23 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze roku budżetowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:19:00 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:19:44 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030" XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:20:30 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.224.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozżonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:21:11 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:21:48 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:22:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:23:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2021/2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:23:38 za przyjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:24:50 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:26:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-07-05 08:06:23 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną przez p. Kazimierza Cieplińskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2021r. sygn.akt II SA/Gd 358/20 XXXII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za