Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Henryk Treszczyński

Henryk Treszczyński

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 48, przynależność: , klub: KWW "WSPÓLNOTA"

Status: powołany - 15.01.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Społecznych stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
7 sytuacja obwodu wyborczego nr 12 interpelacja 2020-01-15 2020-01-28
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-01-15 14:49:43 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:51:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:53:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właciciel nieruchomosci nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.135.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:17:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:18:21 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:21:02 za przyjęciem uchwały w sprawie przystapienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:21:55 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku energetycznego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:23:17 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:24:13 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:25:30 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV.132.2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową scieżki pieszo-rowerowej XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:26:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:29:42 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z autopoprawką XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:31:01 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-02-24 15:32:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za