Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Marcinowski

Marek Marcinowski

Wiceprzewodniczący

Okręg: 1, zdobyte głosy: 122, przynależność: KW Człuchowskie Forum Samorządowe

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Komisja Kultury, Edukacji i Sportu stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
za przyjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Projektu Założeń do Planu Zapotrzebowania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" na lata 2018 -2032; II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Miejskiej Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice" III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęceim uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Związku Miast Polskich III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Państwa Kazimierza i Haliny Chudych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt IIISA/Gd 735/18 IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Związku Gmin Pomorskich V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV.101.2015 r. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za