Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Marcinowski

Marek Marcinowski

Wiceprzewodniczący

Okręg: 1, zdobyte głosy: 122, przynależność: KW Człuchowskie Forum Samorządowe

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Komisja Kultury, Edukacji i Sportu stała Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 13:14:34 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:00:03 za przyjęciem uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:45:11 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:52:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 15:00:51 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 13:48:47 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-21 14:36:15 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie I sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:23:55 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:32:34 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:36:20 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:39:12 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Projektu Założeń do Planu Zapotrzebowania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" na lata 2018 -2032; II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:42:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:44:45 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:52:42 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Miejskiej Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:55:18 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-11-28 14:46:35 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami II sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:19:09 za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:21:10 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:23:06 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice" III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:26:32 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:28:52 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:30:29 za przyjęciem uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:32:23 za przyjęceim uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:35:52 za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:39:42 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:41:09 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:42:56 za przyjęciem uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:44:30 za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:45:47 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:46:49 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:47:51 za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:54:26 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 15:12:27 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2018-12-17 14:49:32 za przyjęciem uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Związku Miast Polskich III sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:23:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:25:02 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:26:07 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:27:41 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:28:40 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:29:43 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Państwa Kazimierza i Haliny Chudych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:31:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:33:00 za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:34:09 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:35:53 za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami. IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:59:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt IIISA/Gd 735/18 IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-02-07 14:44:04 w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie IV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:32:55 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:33:42 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:40:01 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Związku Gmin Pomorskich V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:40:57 za przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:41:47 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:43:06 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:44:22 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:50:13 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:51:41 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-03-25 14:53:52 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV.101.2015 r. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów V sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:48:58 za przyjęceim uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:52:00 za przyjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:54:11 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:55:34 za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:57:42 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:59:06 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmujący Jezioro Miejskie w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:00:57 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy al. Jana Pawła, ul. Kasztanowej i al. Wojska Polskiego w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:02:05 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:03:31 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:04:59 za przyjęciem uchwały ) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 15:06:22 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku VI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-16 15:04:41 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 VII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 14:46:59 Głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta wotum zaufania. VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 15:01:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-05-27 15:33:56 Głosowanie nad uchwalą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów VIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:23:45 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:25:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:26:57 za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:28:00 za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:29:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/58/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” w Olsztynie IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:30:27 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:31:47 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Człuchowa uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:33:03 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-06-06 14:34:58 za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej IX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 14:43:31 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 dla Gminy Miejskiej Człuchów za lata 2017-2018 XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:24:06 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:25:28 za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:26:47 za przyjęciem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:27:27 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:29:04 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:31:07 za przyjęciem uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:33:07 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.310.2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 15:37:40 za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-09-16 14:05:03 za przyjęciem zmiany porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym XI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:39:57 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:40:55 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:41:19 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekeacji w Człuchowie na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:44:07 za przyjęciem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:50:55 za przyjęciem uchwały w sprawie nagród specjalnych Burmistrza z autopoprawkami XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:52:48 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:54:26 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.250.2018 z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowosci pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla publicznych i niepubliczych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu teryrorialnego XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:56:21 za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej z autoporawkami XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 14:56:55 za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:01:04 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z autopoprawką XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:01:58 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:04:45 za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:03:48 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:05:42 za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:06:31 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkuja mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:14:27 za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-04 15:07:26 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę XIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:40:24 za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:41:36 za przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.112.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:43:35 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.113.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:44:36 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.114.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 lstopada 2019r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:47:56 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej jeżeli własciciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:48:56 za przyjeciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:49:32 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomosci na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zmieszkują mieszkańcy a powstaja odpady komunalne XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-11-25 13:53:06 za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej XIV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:24:42 za przyjęciem uchwały w sprawie jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:26:32 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:27:57 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:29:06 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów na przebudowę drogi gminnej 23640G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:30:13 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania DK nr 22do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:31:48 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:33:47 za przyjęciem uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpdów komunalnych ponoszonych przez włascicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:34:38 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:35:29 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:38:18 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:39:18 za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 14:52:37 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 15:49:17 za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:49:43 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:51:59 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:53:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właciciel nieruchomosci nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-01-15 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV.135.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XVI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:05:11 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości : gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:08:58 za przyjęciem uchwały w sprawie "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:43:58 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:54:04 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:15:02 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:20:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:37:13 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:38:05 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:40:23 za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:44:32 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:47:32 za przyjęciem uchwały w sprawie nadania wyróznienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:49:04 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Człuchów XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:50:01 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:50:58 za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:10:20 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 06.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. zachowania terenu zieleni rekreacyjnej na działkach nr 841/2, 841/1 położonych w Człuchowie, przy ul. Bema. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:12:46 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 09.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. likwidacji terenu zieleni urządzonej na działce nr 13/4 położonej w Człuchowie, pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Jeziornej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:13:48 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie negatywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 09.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. likwidacji terenu zieleni urządzonej ( podział na 5 działek budowlanych) na działkach nr 14/10, 14/11 położonych w Człuchowie, pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Jeziornej. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:14:47 w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia uwagi z dnia 10.03.2020 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica , ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie, dot. dopuszczenia zabudowy wielorodzinnej na działkach nr: 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7 położonych w Człuchowie, przy ul. Wołodyjowskiego. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:15:31 w sprawie stwierdzenia, iż przedłożony do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie nie narusza ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów”, uchwalonej uchwałą Nr LIII/306/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-22 14:16:51 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego,. ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie XVIII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie (sesja nadzwyczajna) kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 13:51:53 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.156.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-04-30 12:06:48 za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-11-23 15:03:42 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.194.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIV sesja (nadzwyczajna)Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-11-23 15:05:25 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" XXIV sesja (nadzwyczajna)Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:09:58 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:10:38 za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:11:16 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2027 XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 wstrzymał się
2020-12-14 12:12:00 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021 XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:12:42 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:13:23 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażeni zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:14:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:16:05 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:16:46 za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:39:23 za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 13:02:35 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:17:33 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2020-12-14 12:18:19 za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu dla osób określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych XXV sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-01-04 15:37:20 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 przeciw
2021-01-04 15:56:01 za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 listopada 2020r. sygn. akt II SA Gd 694/19 XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 wstrzymał się
2021-02-22 14:01:36 za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-02-22 14:07:44 za przyjęciem uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:28:32 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:29:19 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:29:58 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt" XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:30:43 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-03-09 14:08:13 za przyjęciem zmian w porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej XXIX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 13:39:11 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów wotum zaufania XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:03:15 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:35:10 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:53:49 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:54:24 za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:55:09 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:55:51 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2024 XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:56:28 za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:57:01 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Człuchowie XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-04-19 14:57:38 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:16:16 za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:16:54 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:17:36 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:18:23 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze roku budżetowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:19:00 za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:19:44 za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030" XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:20:30 za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.224.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozżonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:21:11 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:21:48 za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:22:24 za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:23:05 za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2021/2022 XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:23:38 za przyjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:24:50 za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-06-24 14:26:25 za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za
2021-07-05 08:06:23 za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną przez p. Kazimierza Cieplińskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2021r. sygn.akt II SA/Gd 358/20 XXXII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Człuchowie kadencji 2018-2023 za